อาชีพนักวิจัย

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักวิจัย คือ อาชีพนักทดลอง นักค้นคว้าในเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่ผู้วิจัยสนใจ เพื่อศึกษาหาความจริงเรื่องนั้น ๆ

อาชีพนักวิจัย แบ่งออกเป็นหลายสาขาตามวิชาชีพต่าง ๆ โดยการวิจัยแบ่งออกเป็นวิจัยเพื่อศึกษาพื้นฐาน วิจัยเพื่อประยุกต์ วิจัยเพื่อการทดลอง

สำหรับการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิจัยเรื่องยารักษาโรค เรื่องเชื้อโรคต่าง ๆ เรื่องเทคโนโลยี เรื่องการสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ฯลฯ

การวิจัยทางสังคม เช่น ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ สัตว์ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ความต้องการ ความพึงพอใจต่าง ๆ ฯลฯ

การวิจัยทางการศึกษา เช่น การทดลองเครื่องมือสำหรับพัฒนาการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูล ฯลฯ

และอื่น ๆอีกมากมายที่น่าค้นคว้า

?

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

2. การสร้างเครื่องมือ

3. การทดลอง

4. การเขียนรายงาน

5. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ความรู้ความสามารถตามสาขาการวิจัยนั้น ๆ

2. มีความระเอียดรอบคอบ

3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

4. ชอบศึกษาค้นคว้า

5. รักการเรียนรู้

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

8. มีความคิดเป็นระบบ และทำงานเป็นระบบ

9. ชอบการทดลอง

10. มีความเป็นนักพัฒนา

11. มีความมุ่งมั่น

12. มีความอดทน

13. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักวิจัย

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย

3. นักทดลอง

4. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

5. เจ้าของกิจการ

6. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องแนะแนวโรงเรียนต่าง ๆ

2. ห้องสมุด

3. เว็บไซต์

4. หนังสือการวิจัยต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักวิจัยเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งนักวิจัยมีหลายสาขามากขึ้นตามวิวัฒนาการความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น นักวิจัยนาโนเทคโนโลยี เป็นวิทยาการใหม่

และนักวิจัยในสาขาอื่น ๆ เช่น สาขาการศึกษา เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยจึงเป็นสิ่งคู่กับมนุษย์ตลอดไปเพื่อความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาของสังคมโลก

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู